NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 27-09-2022
26-09-2022 722 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77
25-09-2022 509 | 34 TRÚNG 3C: 509 | TRÚNG SL: 34X2
24-09-2022 155 | 78 TRƯỢT | TRÚNG SL: 78
23-09-2022 437 | 63 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2022 776 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19X2
21-09-2022 822 | 44 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2022 211 | 08 TRƯỢT | TRÚNG SL: 08X2
19-09-2022 198 | 08 TRÚNG 3C: 198 | TRÚNG SL: 08X2
18-09-2022 894 | 07 TRÚNG 3C: 894 | TRÚNG SL: 07X2
17-09-2022 890 | 72 TRÚNG 3C: 890 | TRÚNG SL: 72X2
16-09-2022 715 | 47 TRÚNG 3C: 715 | TRÚNG SL: 47X2
15-09-2022 353 | 31 TRƯỢT | TRƯỢT
14-09-2022 582 | 03 TRƯỢT | TRÚNG SL: 03X2
13-09-2022 786 | 96 TRƯỢT | TRƯỢT