NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 24-08-2019
23-08-2019 2 - 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
22-08-2019 9 - 3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3
21-08-2019 4 - 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
20-08-2019 6 - 4 TRÚNG ĐẦU: 6
19-08-2019 8 - 0 TRÚNG ĐẦU: 8
18-08-2019 1 - 1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
17-08-2019 8 - 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
16-08-2019 7 - 2 TRÚNG ĐẦU: 7
15-08-2019 6 - 3 TRƯỢT
14-08-2019 8 - 3 TRÚNG ĐẦU: 8
13-08-2019 7 - 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
12-08-2019 4 - 9 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-08-2019 7 - 7 TRÚNG ĐẦU: 7
10-08-2019 3 - 1 TRƯỢT