NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
23-07-2024 5-2 TRƯỢT
22-07-2024 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6
21-07-2024 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0
20-07-2024 7-4 TRƯỢT
19-07-2024 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7
18-07-2024 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-07-2024 4-7 TRƯỢT
16-07-2024 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-07-2024 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-07-2024 7-8 TRƯỢT
13-07-2024 7-7 TRƯỢT
12-07-2024 5-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-07-2024 8-2 TRƯỢT
10-07-2024 8-3 TRƯỢT