NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-02-2020
17-02-2020 2 - 9 TRƯỢT
16-02-2020 7 - 7 TRÚNG ĐẦU: 7
15-02-2020 1 - 9 TRÚNG ĐẦU: 1
14-02-2020 3 - 5 TRÚNG ĐUÔI: 5
13-02-2020 3 - 2 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 2
12-02-2020 4 - 7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
11-02-2020 9 - 5 TRÚNG ĐẦU: 9
10-02-2020 4 - 5 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 5
09-02-2020 4 - 6 TRÚNG ĐẦU: 4
08-02-2020 9 - 1 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 1
07-02-2020 7 - 5 TRÚNG ĐẦU: 7
06-02-2020 5 - 5 TRÚNG ĐUÔI: 5
05-02-2020 0 - 5 TRÚNG ĐUÔI: 5
04-02-2020 3 - 0 TRÚNG ĐUÔI: 0