NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-02-2024
21-02-2024 2-6 TRƯỢT
20-02-2024 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0
19-02-2024 1-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
18-02-2024 7-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
17-02-2024 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9
16-02-2024 5-2 TRƯỢT
15-02-2024 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3
14-02-2024 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
13-02-2024 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
12-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
11-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
10-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
09-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
08-02-2024 5-2 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2