NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 27-09-2022
26-09-2022 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
25-09-2022 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
24-09-2022 5-5 TRÚNG ĐẦU: 5
23-09-2022 2-4 TRƯỢT
22-09-2022 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7
21-09-2022 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2
20-09-2022 2-1 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 1
19-09-2022 7-6 TRƯỢT
18-09-2022 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9
17-09-2022 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-09-2022 1-5 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 5
15-09-2022 5-2 TRÚNG ĐẦU: 5
14-09-2022 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1
13-09-2022 7-6 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 6