NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 16-10-2019
15-10-2019 2 - 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
14-10-2019 1 - 0 TRÚNG ĐẦU: 1
13-10-2019 2 - 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-10-2019 1 - 9 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-10-2019 6 - 7 TRÚNG ĐẦU: 6
10-10-2019 4 - 6 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 6
09-10-2019 8 - 3 TRÚNG ĐẦU: 8
08-10-2019 0 - 1 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1
07-10-2019 0 - 0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
06-10-2019 7 - 6 TRÚNG ĐẦU: 7
05-10-2019 5 - 2 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 2
04-10-2019 5 - 0 TRÚNG ĐẦU: 5
03-10-2019 2 - 7 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 7
02-10-2019 9 - 1 TRÚNG ĐUÔI: 1