NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-01-2021
27-01-2021 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 6
26-01-2021 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
25-01-2021 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
24-01-2021 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8
23-01-2021 4-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-01-2021 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
21-01-2021 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1
20-01-2021 3-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-01-2021 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-01-2021 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-01-2021 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9
16-01-2021 4-8 TRÚNG ĐẦU: 4
15-01-2021 6-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
14-01-2021 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8