NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 01-10-2023
30-09-2023 37 | 238 TRÚNG ĐỀ: 37 | TRƯỢT
29-09-2023 45 | 044 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 044
28-09-2023 98 | 699 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRƯỢT
27-09-2023 46 | 448 TRƯỢT | TRƯỢT
26-09-2023 46 | 235 TRƯỢT | TRƯỢT
25-09-2023 79 | 778 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
24-09-2023 78 | 778 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG 3C: 778
23-09-2023 23 | 921 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2023 15 | 713 TRÚNG LÔ: 15 | TRƯỢT
21-09-2023 65 | 567 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2023 03 | 302 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRƯỢT
19-09-2023 25 | 915 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
18-09-2023 04 | 104 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG 3C: 104
17-09-2023 75 | 355 TRÚNG LÔ: 75 | TRƯỢT