NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 27-09-2022
26-09-2022 12 | 713 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRƯỢT
25-09-2022 19 | 839 TRƯỢT | TRƯỢT
24-09-2022 80 | 130 TRƯỢT | TRƯỢT
23-09-2022 78 | 775 TRƯỢT | TRƯỢT
22-09-2022 25 | 152 TRƯỢT | TRƯỢT
21-09-2022 23 | 823 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG 3C: 823
20-09-2022 22 | 222 TRƯỢT | TRƯỢT
19-09-2022 98 | 197 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRƯỢT
18-09-2022 94 | 894 TRÚNG ĐỀ: 94X2 | TRÚNG 3C: 894
17-09-2022 90 | 890 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG 3C: 890
16-09-2022 16 | 705 TRÚNG LÔ: 16 | TRƯỢT
15-09-2022 54 | 355 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
14-09-2022 80 | 580 TRƯỢT | TRƯỢT
13-09-2022 76 | 766 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRƯỢT