NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
23-07-2024 64 | 56 TRÚNG ĐỀ: 64 | TRÚNG BT: 56
22-07-2024 96 | 33 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG BT: 33X2
21-07-2024 90 | 66 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG BT: 66
20-07-2024 82 | 72 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 72
19-07-2024 78 | 78 TRÚNG LÔ: 78 | TRÚNG BT: 78
18-07-2024 69 | 44 TRÚNG LÔ: 69 | TRÚNG BT: 44
17-07-2024 59 | 23 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 23
16-07-2024 96 | 02 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
15-07-2024 10 | 84 TRƯỢT | TRÚNG BT: 84
14-07-2024 07 | 24 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRÚNG BT: 24
13-07-2024 60 | 84 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG BT: 84X2
12-07-2024 19 | 19 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG BT: 19X2
11-07-2024 22 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11
10-07-2024 94 | 60 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRÚNG BT: 60