NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-02-2020
17-02-2020 17 | 10 TRÚNG ĐỀ: 17 TRÚNG BT: 10
16-02-2020 76 | 78 TRÚNG ĐỀ: 76 TRÚNG BT: 78
15-02-2020 17 | 41 TRÚNG ĐỀ: 17 TRÚNG BT: 41
14-02-2020 55 | 69 TRÚNG ĐỀ: 55 TRÚNG BT: 69X2
13-02-2020 32 | 08 TRÚNG ĐỀ: 32 TRÚNG BT: 08
12-02-2020 47 | 44 TRÚNG ĐỀ: 47 TRÚNG BT: 44
11-02-2020 96 | 52 TRÚNG ĐỀ: 96 TRÚNG BT: 52
10-02-2020 45 | 26 TRÚNG ĐỀ: 45 TRÚNG BT: 26
09-02-2020 47 | 73 TRÚNG ĐỀ: 47 TRÚNG BT: 73
08-02-2020 91 | 40 TRÚNG ĐỀ: 91 TRÚNG BT: 40
07-02-2020 73 | 79 TRÚNG ĐỀ: 73 TRÚNG BT: 79
06-02-2020 75 | 39 TRÚNG ĐỀ: 75 TRÚNG BT: 39
05-02-2020 15 | 21 TRÚNG ĐỀ: 15 TRÚNG BT: 21
04-02-2020 10 | 13 TRÚNG ĐỀ: 10 TRÚNG BT: 13