NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-01-2021
27-01-2021 57 | 12 TRƯỢT | TRÚNG BT: 12X2
26-01-2021 79 | 75 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 75
25-01-2021 67 | 06 TRƯỢT | TRƯỢT
24-01-2021 83 | 88 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG BT: 88
23-01-2021 60 | 14 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG BT: 14
22-01-2021 74 | 23 TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG BT: 23
21-01-2021 31 | 40 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 40
20-01-2021 45 | 45 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG BT: 45
19-01-2021 76 | 13 TRƯỢT | TRÚNG BT: 13
18-01-2021 48 | 95 TRƯỢT | TRÚNG BT: 95
17-01-2021 95 | 74 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG BT: 74
16-01-2021 46 | 76 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG BT: 76
15-01-2021 85 | 85 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG BT: 85X2
14-01-2021 38 | 64 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT