NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 16-10-2019
15-10-2019 30 | 91 TRÚNG ĐỀ: 30 TRÚNG BT: 91
14-10-2019 11 | 77 TRÚNG ĐỀ: 11 TRÚNG BT: 77
13-10-2019 48 | 35 TRÚNG ĐỀ: 48 TRÚNG BT: 35
12-10-2019 19 | 92 TRÚNG BT: 92
11-10-2019 68 | 57 TRÚNG ĐỀ: 68 TRÚNG BT: 57X2
10-10-2019 46 | 42 TRÚNG ĐỀ: 46 TRÚNG BT: 42
09-10-2019 84 | 21 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG BT: 21
08-10-2019 01 | 37 TRÚNG ĐỀ: 01 TRÚNG BT: 37
07-10-2019 01 | 83 TRÚNG BT: 83
06-10-2019 75 | 91 TRÚNG ĐỀ: 75 TRÚNG BT: 91
05-10-2019 52 | 16 TRÚNG ĐỀ: 52 TRÚNG BT: 16
04-10-2019 51 | 98 TRÚNG ĐỀ: 51 TRÚNG BT: 98
03-10-2019 27 | 73 TRÚNG ĐỀ: 27 TRÚNG BT: 73
02-10-2019 81 | 53 TRÚNG ĐỀ: 81 TRÚNG BT: 53