NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 27-09-2022
26-09-2022 13 | 69 TRÚNG LÔ: 13 | TRÚNG BT: 69
25-09-2022 09 | 04 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG BT: 04
24-09-2022 53 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT
23-09-2022 36 | 70 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 70X2
22-09-2022 77 | 44 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRƯỢT
21-09-2022 23 | 94 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG BT: 94X2
20-09-2022 21 | 76 TRÚNG ĐỀ: 21 | TRÚNG BT: 76
19-09-2022 97 | 84 TRƯỢT | TRÚNG BT: 84
18-09-2022 95 | 04 TRƯỢT | TRÚNG BT: 04
17-09-2022 90 | 55 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRƯỢT
16-09-2022 24 | 86 TRƯỢT | TRÚNG BT: 86
15-09-2022 55 | 58 TRƯỢT | TRÚNG BT: 58
14-09-2022 81 | 53 TRÚNG ĐỀ: 81 | TRÚNG BT: 53
13-09-2022 66 | 31 TRÚNG LÔ: 66 | TRÚNG BT: 31