NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 24-08-2019
23-08-2019 47 | 94 TRÚNG ĐỀ: 47 TRÚNG BT: 94
22-08-2019 93 | 20 TRÚNG ĐỀ: 93 TRÚNG BT: 20
21-08-2019 37 | 09 TRÚNG ĐỀ: 37 TRÚNG BT: 09
20-08-2019 65 | 78 TRÚNG ĐỀ: 65 TRÚNG BT: 78
19-08-2019 82 | 58 TRÚNG ĐỀ: 82 TRÚNG BT: 58
18-08-2019 11 | 09 TRÚNG ĐỀ: 11 TRÚNG BT: 09X2
17-08-2019 98 | 20 TRÚNG ĐỀ: 98 TRÚNG BT: 20X2
16-08-2019 74 | 06 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG BT: 06
15-08-2019 74 | 56 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG BT: 56
14-08-2019 84 | 45 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG BT: 45
13-08-2019 81 | 55 TRÚNG ĐỀ: 81 TRÚNG BT: 55
12-08-2019 59 | 96 TRÚNG ĐỀ: 59 TRÚNG BT: 96
11-08-2019 76 | 34 TRÚNG ĐỀ: 76 TRÚNG BT: 34
10-08-2019 40 | 53 TRÚNG ĐỀ: 40 TRÚNG BT: 53