NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 27-09-2022
26-09-2022 02 | 88 TRƯỢT | TRÚNG SL: 88
25-09-2022 09 | 33 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG SL: 33
24-09-2022 54 | 68 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG SL: 68X2
23-09-2022 36 | 53 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG SL: 53X2
22-09-2022 76 | 09 TRƯỢT | TRƯỢT
21-09-2022 23 | 43 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRÚNG SL: 43X2
20-09-2022 21 | 18 TRÚNG ĐỀ: 21 | TRÚNG SL: 18
19-09-2022 98 | 18 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRƯỢT
18-09-2022 93 | 07 TRƯỢT | TRÚNG SL: 07X2
17-09-2022 90 | 63 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG SL: 63
16-09-2022 16 | 48 TRÚNG LÔ: 16 | TRƯỢT
15-09-2022 55 | 21 TRƯỢT | TRÚNG SL: 21X2
14-09-2022 80 | 03 TRƯỢT | TRÚNG SL: 03X2
13-09-2022 86 | 96 TRÚNG LÔ: 86 | TRƯỢT