NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 01-10-2023
30-09-2023 37 | 68 TRÚNG ĐỀ: 37 | TRÚNG SL: 68
29-09-2023 44 | 53 TRÚNG ĐỀ: 44 | TRƯỢT
28-09-2023 99 | 79 TRƯỢT | TRƯỢT
27-09-2023 56 | 21 TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG SL: 21X2
26-09-2023 37 | 13 TRƯỢT | TRƯỢT
25-09-2023 79 | 05 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG SL: 05X3
24-09-2023 78 | 15 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
23-09-2023 22 | 65 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
22-09-2023 15 | 06 TRÚNG LÔ: 15 | TRƯỢT
21-09-2023 66 | 94 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRÚNG SL: 94X2
20-09-2023 02 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
19-09-2023 25 | 14 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRƯỢT
18-09-2023 00 | 13 TRƯỢT | TRƯỢT
17-09-2023 65 | 68 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT