NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 16-10-2019
15-10-2019 30 | 29 TRÚNG ĐỀ: 30 TRÚNG SIÊU LÔ: 29X2
14-10-2019 11 | 75 TRÚNG ĐỀ: 11 TRÚNG SIÊU LÔ: 75X3
13-10-2019 48 | 81 TRÚNG ĐỀ: 48 TRÚNG SIÊU LÔ: 81X2
12-10-2019 08 | 33 TRƯỢT
11-10-2019 68 | 95 TRÚNG ĐỀ: 68 TRÚNG SIÊU LÔ: 95X2
10-10-2019 46 | 83 TRÚNG ĐỀ: 46 TRÚNG SIÊU LÔ: 83X2
09-10-2019 84 | 70 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG SIÊU LÔ: 70X2
08-10-2019 01 | 89 TRÚNG ĐỀ: 01 TRÚNG SIÊU LÔ: 89X2
07-10-2019 00 | 57 TRÚNG ĐỀ: 00 TRÚNG SIÊU LÔ: 57
06-10-2019 75 | 56 TRÚNG ĐỀ: 75 TRÚNG SIÊU LÔ: 56X2
05-10-2019 52 | 71 TRÚNG ĐỀ: 52 TRÚNG SIÊU LÔ: 71X2
04-10-2019 51 | 50 TRÚNG ĐỀ: 51 TRÚNG SIÊU LÔ: 50X3
03-10-2019 27 | 75 TRÚNG ĐỀ: 27 TRÚNG SIÊU LÔ: 75X2
02-10-2019 81 | 74 TRÚNG ĐỀ: 81 TRÚNG SIÊU LÔ: 74X2