NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 24-08-2019
23-08-2019 47 | 89 TRÚNG ĐỀ: 47 TRÚNG SIÊU LÔ: 89X2
22-08-2019 97 | 47 TRƯỢT
21-08-2019 37 | 95 TRÚNG ĐỀ: 37 TRÚNG SIÊU LÔ: 95X2
20-08-2019 65 | 19 TRÚNG ĐỀ: 65 TRÚNG SIÊU LÔ: 19X2
19-08-2019 82 | 35 TRÚNG ĐỀ: 82 TRÚNG SIÊU LÔ: 35X2
18-08-2019 11 | 65 TRÚNG ĐỀ: 11 TRÚNG SIÊU LÔ: 65X3
17-08-2019 98 | 20 TRÚNG ĐỀ: 98 TRÚNG SIÊU LÔ: 20X2
16-08-2019 74 | 93 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG SIÊU LÔ: 93X2
15-08-2019 74 | 55 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG SIÊU LÔ: 55X2
14-08-2019 84 | 63 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG SIÊU LÔ: 63X3
13-08-2019 81 | 22 TRÚNG ĐỀ: 81 TRÚNG SIÊU LÔ: 22X2
12-08-2019 09 | 30 TRƯỢT
11-08-2019 76 | 72 TRÚNG ĐỀ: 76 TRÚNG SIÊU LÔ: 72X2
10-08-2019 40 | 03 TRÚNG ĐỀ: 40 TRÚNG SIÊU LÔ: 03X2