NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 24-08-2019
23-08-2019 47 | 23 87 TRÚNG ĐỀ: 47 TRÚNG ST: 23 87X2
22-08-2019 93 | 81 23 TRÚNG ĐỀ: 93 TRÚNG ST: 81 23
21-08-2019 37 | 54 49 TRÚNG ĐỀ: 37 TRÚNG LÔ: 54
20-08-2019 65 | 72 53 TRÚNG ĐỀ: 65 TRÚNG ST: 72 53X3
19-08-2019 82 | 04 41 TRÚNG ĐỀ: 82 TRÚNG ST: 04 41
18-08-2019 11 | 65 03 TRÚNG ĐỀ: 11 TRÚNG ST: 65X3 03
17-08-2019 98 | 52 20 TRÚNG ĐỀ: 98 TRÚNG ST: 52 20X2
16-08-2019 74 | 68 93 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG ST: 68 93X2
15-08-2019 74 | 38 76 TRÚNG ĐỀ: 74 TRÚNG ST: 38 76
14-08-2019 84 | 14 48 TRÚNG ĐỀ: 84 TRÚNG ST: 14 48
13-08-2019 81 | 09 98 TRÚNG ĐỀ: 81 TRÚNG ST: 09 98
12-08-2019 59 | 62 42 TRÚNG ĐỀ: 59 TRÚNG LÔ: 62
11-08-2019 76 | 35 75 TRÚNG ĐỀ: 76 TRÚNG ST: 35 75
10-08-2019 40 | 92 85 TRÚNG ĐỀ: 40 TRÚNG ST: 92 85