NGÀY CẤP SIÊU LÔ + ĐỀ 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 16-10-2019
15-10-2019 29 | 30 31 20 40 TRÚNG SIÊU LÔ: 29X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 30
14-10-2019 75 | 11 21 10 12 TRÚNG SIÊU LÔ: 75X3 | TRÚNG ĐỀ 4: 11
13-10-2019 81 | 48 39 58 47 TRÚNG SIÊU LÔ: 81X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 48
12-10-2019 34 | 09 19 08 18 TRÚNG SIÊU LÔ: 34X2 TRÚNG LÔ: 09
11-10-2019 95 | 68 67 69 58 TRÚNG SIÊU LÔ: 95X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 68
10-10-2019 83 | 46 36 45 56 TRÚNG SIÊU LÔ: 83X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 46
09-10-2019 70 | 84 93 74 73 TRÚNG SIÊU LÔ: 70X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 84X2
08-10-2019 89 | 10 01 00 11 TRÚNG SIÊU LÔ: 89X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 01
07-10-2019 56 | 00 10 01 11 TRÚNG LÔ: 00
06-10-2019 56 | 64 85 75 65 TRÚNG SIÊU LÔ: 56X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 75
05-10-2019 71 | 52 42 62 51 TRÚNG SIÊU LÔ: 71X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 52X2
04-10-2019 50 | 51 50 41 52 TRÚNG SIÊU LÔ: 50X3 | TRÚNG ĐỀ 4: 51
03-10-2019 75 | 28 17 27 36 TRÚNG SIÊU LÔ: 75X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 27X2
02-10-2019 74 | 81 71 82 91 TRÚNG SIÊU LÔ: 74X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 81X3