NGÀY CẤP SIÊU LÔ + ĐỀ 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 24-08-2019
23-08-2019 89 | 47 48 46 58 TRÚNG SIÊU LÔ: 89X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 47
22-08-2019 58 | 83 93 94 92 TRÚNG SIÊU LÔ: 58X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 93
21-08-2019 95 | 37 47 36 38 TRÚNG SIÊU LÔ: 95X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 37
20-08-2019 19 | 65 55 66 76 TRÚNG SIÊU LÔ: 19X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 65
19-08-2019 35 | 82 83 81 92 TRÚNG SIÊU LÔ: 35X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 82
18-08-2019 65 | 11 12 01 10 TRÚNG SIÊU LÔ: 65X3 | TRÚNG ĐỀ 4: 11X2
17-08-2019 20 | 97 99 98 88 TRÚNG SIÊU LÔ: 20X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 98X2
16-08-2019 93 | 74 84 85 73 TRÚNG SIÊU LÔ: 93X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 74
15-08-2019 55 | 75 74 73 64 TRÚNG SIÊU LÔ: 55X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 74
14-08-2019 63 | 84 83 94 95 TRÚNG SIÊU LÔ: 63X3 | TRÚNG ĐỀ 4: 84
13-08-2019 22 | 71 81 91 82 TRÚNG SIÊU LÔ: 22X2 | TRÚNG ĐỀ 4: 81
12-08-2019 41 | 59 58 49 48 TRÚNG SIÊU LÔ: 41X2 TRÚNG LÔ: 59X2
11-08-2019 72 | 66 77 76 86 TRÚNG SIÊU LÔ: 72X2 TRÚNG LÔ: 76
10-08-2019 03 | 40 41 30 50 TRÚNG SIÊU LÔ: 03X2 TRÚNG LÔ: 40