NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Chủ nhật, 01-10-2023
30-09-2023 69 | 68 62 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 68 62
29-09-2023 43 | 66 09 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 66 09
28-09-2023 68 | 86 27 TRÚNG SL: 68 | TRÚNG LÔ: 86
27-09-2023 31 | 24 34 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 24 34
26-09-2023 02 | 62 32 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 32X2
25-09-2023 05 | 75 83 TRÚNG SL: 05X3 | TRÚNG XIÊN 2: 75 83
24-09-2023 15 | 16 84 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 16 84
23-09-2023 65 | 29 70 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 29
22-09-2023 07 | 25 15 TRÚNG SL: 07X2 | TRÚNG LÔ: 15
21-09-2023 94 | 57 47 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG LÔ: 47
20-09-2023 44 | 12 11 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 11
19-09-2023 11 | 52 65 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 52 65
18-09-2023 26 | 43 23 TRÚNG SL: 26 | TRÚNG LÔ: 23X2
17-09-2023 67 | 85 16 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 85 16