NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 26-02-2021
26-02-2021 700 TRƯỢT
25-02-2021 855 TRÚNG SVIP 3C: 855
24-02-2021 315 TRÚNG SVIP 3C: 315
23-02-2021 110 TRÚNG SVIP 3C: 110
22-02-2021 708 TRÚNG SVIP 3C: 708
21-02-2021 707 TRƯỢT
20-02-2021 030 TRÚNG SVIP 3C: 030
19-02-2021 203 TRƯỢT
18-02-2021 910 TRÚNG SVIP 3C: 910
17-02-2021 177 TRÚNG SVIP 3C: 177
16-02-2021 503 TRÚNG SVIP 3C: 503
15-02-2021 286 TRÚNG SVIP 3C: 286
14-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
13-02-2021 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ