NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-11-2020
27-11-2020 126 TRÚNG SVIP 3C: 126
26-11-2020 071 TRÚNG SVIP 3C: 071
25-11-2020 036 TRÚNG SVIP 3C: 036
24-11-2020 664 TRÚNG SVIP 3C: 664
23-11-2020 943 TRƯỢT
22-11-2020 696 TRƯỢT
21-11-2020 661 TRƯỢT
20-11-2020 880 TRƯỢT
19-11-2020 017 TRÚNG SVIP 3C: 017
18-11-2020 630 TRÚNG SVIP 3C: 630
17-11-2020 193 TRƯỢT
16-11-2020 230 TRƯỢT
15-11-2020 818 TRÚNG SVIP 3C: 818
14-11-2020 206 TRƯỢT