NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Chủ nhật, 01-10-2023
30-09-2023 237 TRÚNG SVIP 3C: 237
29-09-2023 253 TRƯỢT
28-09-2023 698 TRÚNG SVIP 3C: 698
27-09-2023 447 TRÚNG SVIP 3C: 447
26-09-2023 236 TRÚNG SVIP 3C: 236
25-09-2023 879 TRƯỢT
24-09-2023 778 TRÚNG SVIP 3C: 778
23-09-2023 922 TRÚNG SVIP 3C: 922
22-09-2023 814 TRƯỢT
21-09-2023 566 TRÚNG SVIP 3C: 566
20-09-2023 313 TRƯỢT
19-09-2023 916 TRƯỢT
18-09-2023 013 TRƯỢT
17-09-2023 588 TRƯỢT