NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
23-07-2024 39 TRÚNG SVIP BT: 39
22-07-2024 13 TRÚNG SVIP BT: 13
21-07-2024 96 TRÚNG SVIP BT: 96X3
20-07-2024 02 TRÚNG SVIP BT: 02
19-07-2024 44 TRƯỢT
18-07-2024 14 TRÚNG SVIP BT: 14
17-07-2024 18 TRÚNG SVIP BT: 18
16-07-2024 99 TRƯỢT
15-07-2024 53 TRÚNG SVIP BT: 53
14-07-2024 57 TRƯỢT
13-07-2024 47 TRƯỢT
12-07-2024 52 TRÚNG SVIP BT: 52
11-07-2024 05 TRÚNG SVIP BT: 05
10-07-2024 74 TRÚNG SVIP BT: 74