NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 16-10-2019
15-10-2019 78 TRÚNG SVIP BT: 78
14-10-2019 25 TRÚNG SVIP BT: 25
13-10-2019 62 TRÚNG SVIP BT: 62
12-10-2019 97 TRÚNG SVIP BT: 97
11-10-2019 36 TRÚNG SVIP BT: 36
10-10-2019 81 TRÚNG SVIP BT: 81
09-10-2019 39 TRÚNG SVIP BT: 39
08-10-2019 69 TRÚNG SVIP BT: 69
07-10-2019 83 TRÚNG SVIP BT: 83
06-10-2019 04 TRÚNG SVIP BT: 04
05-10-2019 40 TRÚNG SVIP BT: 40
04-10-2019 24 TRÚNG SVIP BT: 24
03-10-2019 92 TRÚNG SVIP BT: 92
02-10-2019 56 TRÚNG SVIP BT: 56