NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-01-2021
27-01-2021 88 TRÚNG SVIP BT: 88
26-01-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13
25-01-2021 57 TRÚNG SVIP BT: 57
24-01-2021 64 TRÚNG SVIP BT: 64
23-01-2021 18 TRÚNG SVIP BT: 18
22-01-2021 86 TRÚNG SVIP BT: 86
21-01-2021 84 TRÚNG SVIP BT: 84
20-01-2021 33 TRÚNG SVIP BT: 33
19-01-2021 03 TRÚNG SVIP BT: 03
18-01-2021 77 TRÚNG SVIP BT: 77
17-01-2021 70 TRÚNG SVIP BT: 70
16-01-2021 08 TRÚNG SVIP BT: 08X2
15-01-2021 31 TRÚNG SVIP BT: 31
14-01-2021 80 TRÚNG SVIP BT: 80