NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 27-09-2022
26-09-2022 69 TRÚNG SVIP BT: 69
25-09-2022 89 TRÚNG SVIP BT: 89
24-09-2022 21 TRƯỢT
23-09-2022 65 TRƯỢT
22-09-2022 15 TRƯỢT
21-09-2022 85 TRÚNG SVIP BT: 85X3
20-09-2022 18 TRÚNG SVIP BT: 18
19-09-2022 56 TRÚNG SVIP BT: 56
18-09-2022 23 TRÚNG SVIP BT: 23X2
17-09-2022 68 TRÚNG SVIP BT: 68
16-09-2022 57 TRƯỢT
15-09-2022 49 TRƯỢT
14-09-2022 07 TRƯỢT
13-09-2022 03 TRÚNG SVIP BT: 03