NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 24-08-2019
23-08-2019 38 TRÚNG SVIP BT: 38
22-08-2019 58 TRÚNG SVIP BT: 58X2
21-08-2019 65 TRÚNG SVIP BT: 65
20-08-2019 51 TRÚNG SVIP BT: 51
19-08-2019 93 TRÚNG SVIP BT: 93
18-08-2019 07 TRÚNG SVIP BT: 07
17-08-2019 45 TRÚNG SVIP BT: 45
16-08-2019 38 TRÚNG SVIP BT: 38
15-08-2019 56 TRÚNG SVIP BT: 56
14-08-2019 94 TRÚNG SVIP BT: 94
13-08-2019 54 TRÚNG SVIP BT: 54
12-08-2019 41 TRÚNG SVIP BT: 41X2
11-08-2019 01 TRƯỢT
10-08-2019 96 TRÚNG SVIP BT: 96