NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-02-2020
17-02-2020 41 TRÚNG SVIP BT: 41
16-02-2020 89 TRÚNG SVIP BT: 89X2
15-02-2020 40 TRÚNG SVIP BT: 40X2
14-02-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
13-02-2020 31 TRÚNG SVIP BT: 31
12-02-2020 71 TRÚNG SVIP BT: 71
11-02-2020 52 TRÚNG SVIP BT: 52
10-02-2020 26 TRÚNG SVIP BT: 26
09-02-2020 08 TRÚNG SVIP BT: 08
08-02-2020 42 TRÚNG SVIP BT: 42
07-02-2020 26 TRÚNG SVIP BT: 26
06-02-2020 46 TRÚNG SVIP BT: 46
05-02-2020 93 TRÚNG SVIP BT: 93X2
04-02-2020 32 TRÚNG SVIP BT: 32