NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 27-09-2022
26-09-2022 13 TRÚNG LÔ: 13
25-09-2022 59 TRƯỢT
24-09-2022 64 TRƯỢT
23-09-2022 35 TRƯỢT
22-09-2022 22 TRƯỢT
21-09-2022 43 TRÚNG LÔ: 43X2
20-09-2022 21 TRÚNG SVIP ĐỀ: 21
19-09-2022 78 TRƯỢT
18-09-2022 94 TRÚNG SVIP ĐỀ: 94X2
17-09-2022 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90
16-09-2022 15 TRÚNG SVIP ĐỀ: 15
15-09-2022 74 TRƯỢT
14-09-2022 81 TRÚNG SVIP ĐỀ: 81
13-09-2022 47 TRƯỢT