NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
23-07-2024 66 TRÚNG LÔ: 66
22-07-2024 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96
21-07-2024 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90
20-07-2024 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
19-07-2024 78 TRÚNG LÔ: 78
18-07-2024 58 TRƯỢT
17-07-2024 69 TRƯỢT
16-07-2024 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96
15-07-2024 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30X2
14-07-2024 27 TRƯỢT
13-07-2024 62 TRƯỢT
12-07-2024 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19X2
11-07-2024 53 TRÚNG LÔ: 53
10-07-2024 95 TRƯỢT