NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Chủ nhật, 01-10-2023
30-09-2023 37 TRÚNG SVIP ĐỀ: 37
29-09-2023 44 TRÚNG SVIP ĐỀ: 44
28-09-2023 98 TRÚNG SVIP ĐỀ: 98
27-09-2023 47 TRÚNG SVIP ĐỀ: 47
26-09-2023 35 TRÚNG LÔ: 35
25-09-2023 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
24-09-2023 79 TRƯỢT
23-09-2023 23 TRƯỢT
22-09-2023 14 TRÚNG SVIP ĐỀ: 14
21-09-2023 75 TRƯỢT
20-09-2023 03 TRÚNG SVIP ĐỀ: 03
19-09-2023 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
18-09-2023 34 TRƯỢT
17-09-2023 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65