NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-01-2021
27-01-2021 56 TRÚNG SVIP ĐỀ: 56
26-01-2021 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
25-01-2021 67 TRƯỢT
24-01-2021 83 TRÚNG SVIP ĐỀ: 83
23-01-2021 60 TRÚNG SVIP ĐỀ: 60
22-01-2021 64 TRÚNG SVIP ĐỀ: 64
21-01-2021 31 TRÚNG SVIP ĐỀ: 31
20-01-2021 45 TRÚNG SVIP ĐỀ: 45
19-01-2021 77 TRÚNG SVIP ĐỀ: 77
18-01-2021 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49X2
17-01-2021 94 TRÚNG LÔ: 94
16-01-2021 46 TRÚNG SVIP ĐỀ: 46
15-01-2021 85 TRÚNG SVIP ĐỀ: 85X2
14-01-2021 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38