NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 21-02-2024
20-02-2024 06 TRÚNG SVIP ĐỀ: 06
19-02-2024 10 TRƯỢT
18-02-2024 75 TRƯỢT
17-02-2024 43 TRƯỢT
16-02-2024 52 TRƯỢT
15-02-2024 35 TRÚNG LÔ: 35
14-02-2024 04 TRÚNG LÔ: 04
13-02-2024 84 TRƯỢT
12-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
11-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
10-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
09-02-2024 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
08-02-2024 52 TRÚNG SVIP ĐỀ: 52
07-02-2024 84 TRÚNG SVIP ĐỀ: 84