NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-11-2020
27-11-2020 69 TRÚNG SVIP SL: 69X3
26-11-2020 92 TRÚNG SVIP SL: 92X2
25-11-2020 92 TRÚNG SVIP SL: 92X2
24-11-2020 45 TRÚNG SVIP SL: 45X2
23-11-2020 78 TRÚNG SVIP SL: 78X2
22-11-2020 22 TRÚNG SVIP SL: 22X2
21-11-2020 17 TRÚNG SVIP SL: 17X2
20-11-2020 12 TRÚNG SVIP SL: 12X2
19-11-2020 58 TRÚNG SVIP SL: 58X2
18-11-2020 05 TRÚNG SVIP SL: 05X2
17-11-2020 86 TRÚNG SVIP SL: 86X2
16-11-2020 20 TRÚNG SVIP SL: 20
15-11-2020 40 TRÚNG SVIP SL: 40X2
14-11-2020 64 TRÚNG SVIP SL: 64X2